دوشنبه 17 اسفند 1394 برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه رشته زبان و ادبیات عربی
دانشجو: معصومه نوری 
رشته: زبان و ادبیات عربی
موضوع:بررسی تطبیقی سخریه و طنز در چرند و پرند علی اکبر دهخدا و صندوق الدنیا عبدالقادر مازنی
استاد راهنما:  دکتر مصطفی جوانرودی
استاد مشاور: دکتر علی اکبر احمدی
استاد داور: دکتر ابراهیم نامداری
نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر مسعود صفری
زمان:سه شنبه مورخ 94/12/25 راس ساعت 9 صبح
مکان: بزرگراه-دانشگاه پیام نور مرکز کرمانشاه - ساختمان اداری - طبقه دوم - دفتر جلسات حوزه ریاست