دانش آموختگان
صدور گواهی دانش آموختگی فارغ التحصیلان


دانشجویانی که کلیه امور مربوط به تسویه حساب و دانش آموختگی را انجام داده اند  جهت دریافت گواهی موقت به امور دانش آموختگان مرکز کرمانشاه مراجعه نمایند.